Ice Hockey

Ice Hockey > Friendly Match.

Аvtоmоbіlіst vs Mеtаllurg Mg

17 August 2022 at 9:00.

1:2 (0:2, 1:0, 0:0).