Гледајте уживо спортске преносе и резултате на мрежи бесплатно

О Ливеспортс, Ливе ТВ Стреаминг, Ливесцоре

Sportshub (Live TV) је бесплатна спортска веб локација уживо за стримовање спортова и резултате уживо. Драго нам је што вам пружамо прилику да пратите многе спортске догађаје из целог света, било где на било ком уређају. Нудимо максималан могући број спортских догађаја, за то користимо разне стреам технологије, на мрежи у прегледачу или уз помоћ додатног софтвера, што омогућава великом броју корисника истовремено гледање резултата у реалном времену време и апсолутно бесплатно. Гледајте стриминг уживо уживо и без регистрације на нашој веб страници.

SportsHub покрива све главне лиге, пружа стримове за све доступне платформе: на мрежи, рачунару, мобилном уређају. Такође ћете добити најновије резултате, статистику мечева, важна обавештења о почетним ударцима за ваше омиљене тимове на већини такмичења.

Топ лиге

Распоред предстојећих догађаја за највише светске лиге.

Фудбал Преноси уживо

Распоред предстојећих догађаја за фудбалске лиге, комплетну листу лига можете пронаћи у одељку о фудбалу.

Кошарка Ливе Стреаминг

Распоред предстојећих догађаја из најважнијих кошаркашких лига

Хокејски потоци

Распоред предстојећих догађаја најважнијих хокејашких лига

Рагби потоци

Распоред предстојећих догађаја најважнијих рагби лига
Календар спортских догађаја
Âóåëòà à Åñïàœà
Âóåëòà à Åñïàœà Biciklizam Øïàíè¼à 14 Avgust – 5 Septembar
Àçè¼ñêî ïðâåíñòâî
Àçè¼ñêî ïðâåíñòâî Košarka Öàêàðòà, Èíäîíåçè¼à 16 – 28 Avgust
Àçè¼ñêè êóï
Àçè¼ñêè êóï Košarka Èíäîíåçè¼à 17 – 29 Avgust
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî çà æåíå
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî çà æåíå Odbojka Ñðáè¼à, Áóãàðñêà, Õðâàòñêà, Ðóìóíè¼à 18 Avgust – 4 Septembar
Men's Youth World Championship
Men's Youth World Championship Rukomet Àòèíà, Ãð÷êà 18 – 29 Avgust
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî Fudbal na pesku Ìîñêâà, Rusija 19 – 29 Avgust
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî çà æåíå
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî çà æåíå Hokej na ledu Êàëãàðè, Êàíàäà 20 – 31 Avgust
Àôðè÷êî ïðâåíñòâî
Àôðè÷êî ïðâåíñòâî Košarka Êèãàëè, Ðóàíäà 24 Avgust – 5 Septembar
Ëåòœå ïàðàîëèìïè¼ñêå èãðå
Ëåòœå ïàðàîëèìïè¼ñêå èãðå Paraolimpijske igre Òîêèî, £àïàí 24 Avgust – 5 Septembar
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî Biciklizam Âàëü-äè-Ñîëå, Italija 25 – 29 Avgust
Summer Biathlon World Championships
Summer Biathlon World Championships Biatlon Íîâå ̼åñòî ó Ìîðàâñêî¼, ×åøêà 26 – 29 Avgust
Belgian Grand Prix
Belgian Grand Prix Trke Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium 27 – 29 Avgust
Russian Grand Prix
Russian Grand Prix Trke Òîšàòè, Ðóñè¼à 28 Avgust
Îòâîðåíî ïðâåíñòâî ÑÀÄ
Îòâîðåíî ïðâåíñòâî ÑÀÄ Tenis Íó¼îðê, SAD 30 Avgust – 12 Septembar
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî Odbojka Ïîšñêà, ×åøêà, Åñòîíè¼à, Ôèíñêà 1 – 19 Septembar
Âåëèêà íàãðàäà Íèäåðëàíäîâ
Âåëèêà íàãðàäà Íèäåðëàíäîâ Trke Êîëüöî Çàíäâîðò, Çàíäâîðò, Õîëàíäè¼à 3 – 5 Septembar
Ñóïåðáàéê, Ìàíüè-Êóð
Ñóïåðáàéê, Ìàíüè-Êóð Trke Àâòîäðîì Ìàíüè-Êóð, Ìàíüè-Êóð, Ôðàíöóñêà 4 – 5 Septembar
RX Ôðàíöóñêà
RX Ôðàíöóñêà Trke Circuit de Loheac, Loheac, Ôðàíöóñêà 4 – 5 Septembar
World Tour Finals
World Tour Finals Odbojka na pesku Èòàëè¼à 8 – 12 Septembar
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî Biciklizam Òðåíòî, Èòàëè¼à 8 – 12 Septembar
Ðàëè ×èëå
Ðàëè ×èëå Trke Êîíñåïñèîí, ×èëå 9 – 12 Septembar
Ñâåòñêè êóï
Ñâåòñêè êóï Pikado £åíà, Œåìà÷êà 9 – 12 Septembar
Åâðîïñêè êóï
Åâðîïñêè êóï Košarka Ïàðèç, Francuska 10 – 12 Septembar
Italian Grand Prix
Italian Grand Prix Trke Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy 10 – 12 Septembar
Âåëèêà íàãðàäà Äàíñêà
Âåëèêà íàãðàäà Äàíñêà Trke Vojens Speedway Center, Vojens, Denmark 11 Septembar
GT Îïåí, Ðåä Áóëë Ðèíã
GT Îïåí, Ðåä Áóëë Ðèíã Trke Ðåä Áóëë Ðèíã, Øïèëüáåðã, Àóñòðè¼à 11 – 12 Septembar
Ãðàí-ïðè Èòàëèè
Ãðàí-ïðè Èòàëèè Trke Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy 11 – 12 Septembar
Ñâåòñêè êóï
Ñâåòñêè êóï Futsal Ëèòâàíè¼à 12 Septembar – 3 Oktobar
Asian Championships
Asian Championships Odbojka ×èáà, Ôóíàáàøè, £àïàí 12 – 19 Septembar
Asian Women's Championship
Asian Women's Championship Rukomet South Korea 15 – 25 Septembar
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî Âåñëàœå Êîïåíõàãåí, Äàíñêà 16 – 19 Septembar
Àôðè÷êî ïðâåíñòâî ó êîøàðöè çà æåíå
Àôðè÷êî ïðâåíñòâî ó êîøàðöè çà æåíå Košarka £àóíäå, Êàìåðóí 17 – 26 Septembar
Ñóïåðáàéê, Áàðñåëîíà
Ñóïåðáàéê, Áàðñåëîíà Trke Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain 18 – 19 Septembar
4 ÷àñà Ñïà
4 ÷àñà Ñïà Trke Ñïà-Ôðàíêîðøàì, Ñïà, Áåëüãèÿ 18 – 19 Septembar
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî Streljàštvo £àíêòîí, ÑÀÄ 19 – 26 Septembar
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî Biciklizam Ôëàíäðè¼à, Áåëãè¼à 19 – 26 Septembar
Russian Grand Prix
Russian Grand Prix Trke Ñî÷è Àâòîäðîì, Ñî÷è, Ðóñè¼à 24 – 26 Septembar
Russian Grand Prix
Russian Grand Prix Trke Ñî÷è Àâòîäðîì, Ñî÷è, Ðóñè¼à 25 – 26 Septembar
GT Îïåí, Ìîíöà
GT Îïåí, Ìîíöà Trke Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy 25 – 26 Septembar
Ñóïåðáàéê, Õåðåñ
Ñóïåðáàéê, Õåðåñ Trke Õåðåñ, Õåðåç äå ëà Ôðîíòåðà, Øïàíè¼à 25 – 26 Septembar
6 ÷àñîâ Ôóäçè
6 ÷àñîâ Ôóäçè Trke Ôóäçè Ñïèäâåé, Îÿìà, £àïàí 26 – 27 Septembar
Singapore Grand Prix
Singapore Grand Prix Trke Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapur 1 – 3 Oktobar
Âåëèêà íàãðàäà Ïîšñêà
Âåëèêà íàãðàäà Ïîšñêà Trke Motoarena, Òîðóœ, Ïîšñêà 2 Oktobar
Ñóïåðáàéê, Ïîðòèìàí
Ñóïåðáàéê, Ïîðòèìàí Trke Ìåæäóíàðîäíûé àâòîäðîì Àëãàðâå, Ïîðòèìàî, Ïîðòóãàëè¼à 2 – 3 Oktobar
Âåëèêà íàãðàäà £àïàíà
Âåëèêà íàãðàäà £àïàíà Trke Ñóçóêà, Japan 8 – 10 Oktobar
Rally de Catalunya
Rally de Catalunya Trke Øïàíè¼à 14 – 17 Oktobar
Ñóïåðáàéê, Ñàí-Õóàí
Ñóïåðáàéê, Ñàí-Õóàí Trke Öèðöóèò Ñèåððà äå Âèëèêóì, Ñàí Õóàí, Àðãåíòèíà 16 – 17 Oktobar
USA Grand Prix
USA Grand Prix Trke Òðàññà Àìåðèê, Îñòèí, ÑÀÄ 22 – 24 Oktobar
GT Îïåí, Áàðñåëîíà
GT Îïåí, Áàðñåëîíà Trke Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain 23 – 24 Oktobar
4 ÷àñà Ïîðòèìàí
4 ÷àñà Ïîðòèìàí Trke Ìåæäóíàðîäíûé àâòîäðîì Àëãàðâå, Ïîðòèìàî, Ïîðòóãàëè¼à 23 – 24 Oktobar
Âåëèêà íàãðàäà Ìåêñèêà
Âåëèêà íàãðàäà Ìåêñèêà Trke Àóòîäðîìî Õåðìàíîñ Ðîäðèãóåç, Ìåêñèêî Ñèòè, Ìåêñèêî 29 – 31 Oktobar
Brazilian Grand Prix
Brazilian Grand Prix Trke Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil 5 – 7 Novembar
Ðàëëè ßïîíèè
Ðàëëè ßïîíèè Trke £àïàí 11 – 14 Novembar
Ñóïåðáàéê, Ëîìáîê
Ñóïåðáàéê, Ëîìáîê Trke Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia 13 – 14 Novembar
Âåëèêà íàãðàäà Àóñòðàëè¼å
Âåëèêà íàãðàäà Àóñòðàëè¼å Trke Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia 19 – 21 Novembar
8 ÷àñîâ Áàõðåéíà
8 ÷àñîâ Áàõðåéíà Trke Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain 20 – 21 Novembar
RX Južna Afrika
RX Južna Afrika Trke Êèëàðíè, Êå¼ïòàóí, Južna Afrika 27 – 28 Novembar
Âåëèêà íàãðàäà Äåäà
Âåëèêà íàãðàäà Äåäà Trke Jeddah Street Circuit, Jeddah, Saudi Arabia 3 – 5 Decembar
Âåëèêà íàãðàäà Äåäà
Âåëèêà íàãðàäà Äåäà Trke Jeddah Street Circuit, Jeddah, Saudi Arabia 4 – 5 Decembar
Abu Dhabi Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix Trke Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE 10 – 12 Decembar
Abu Dhabi Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix Trke Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE 11 – 12 Decembar